# بغض

با من غریبگی نکن!

منودرگیر خودت کن             تا جهانم زیرورو شهتا سکوت هر شب من                                     با هجومت روبرو شهبی هوا بدون مقصد                        سمت طوفان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید