ماه و ماهی

یکی بود یکی نبود

زیر گنبد کبود

ماه مهربون نگاه آسمونیشو

به ماهی حوضچه ما دوخته بود

 

آسمون تنگ بلور

آسمون یه باغچه نور

ماهی کوچیکه ، توی حوض نمور

نگاهشو به آسمونا دوخته بود

 

دنبال یه همدمی

همدمی از جنس بلور

که براش قصه بگه

از سرزمین های نور قصه

 

سرزمین هایی که ماهیه حوض نمور

توی این دشت کبود

نمیدونست راز دیدن نور اونا

نمی دونست  قصه رسیدن بی انتها

 

ماهیه غصه میخورد

توی این حوض غریب

تنایی شنا میکرد

دنبال قصه ی غصه ها می کرد

 

ماه آسمون پولکی

شبا میدید غصه اون

غصه غریبی و غربت اون

غصه اسیری ،توی این حوض نمور

 

یه شبی از شبای ستاره ها

ماه آسمون اومد کنار حوض

نگاه کرد به ماهیه حوض سیا

با چشای نقره ایش کرد سلام

 

ماهیه ترسید ه بود

با خودش هی میگفت:

این کیه که اومده پیش اون

نکنه که میخواد بدزده قلب اون؟!!!

 

ماه آسمون کمی رفت عقب

گفت :نترس ماهی کوچیکه مهربون

مگه تو نخواستی یه همزبون

یه همزبون که بدونه راز سرزمین نور

 

ماهیه ترسیده بود

گفت: اخه تویی ماه آسمون

مگه میشه که بشی ،برای من

برای منه کوچیک ،یه همزبون!!!

 

ماه گفت : تو همزبون می خواستی

یه یار خوب میخواستی

منم اون بالا غریبم

هر چند با ستاره ها رفیقم

 

اما حالا اومدم کنار تو

که بشنوم حرفای دل غریب تو

تو چرا اینقدر غصه داری

مگه توی حوضت چی کم داری؟!!!

 

ماهیه گفت : ای ماه مهربون

ببخش ترسیدم از نور نقره ای آسمون

اما این حوض نیست جایی برای شور

حوض نمور که نداره ذره ای نور

 

این حوض سنگی

شنا کردن نداره

قصه هاشم شنیدن نداره

اینجا اصلا نور نداره

 

ماه کمی سکوت کرد

نگا به ماهی کرد و شروع کرد :

پس میخوای بدونی از سرزمینه نور

باشه میگم اما نترسی ازبزرگیه اون

 

سرزمینی که میگردی دنباله اون

موج داره ، نهنگ داره

شور داره نشاط داره

اما یه عالمه موجود جور واجور داره

 

آب اون آبی و سبز داره

نور داره ، عمق داره

اما وقتی طوفان بشه

خشم داره ، داد داره

 

اون سرزمین بزرگه

پر از نهنگ و ماهی های درشته

اگه هواست نباشه طعمه میشی

طعمه خشم و نهنگای دریا میشی

 

اره سرزمین قصه هات یه دریاست

دریایی که سرزمین رازهاست

هر چی بخوای نخوای

توش جا داره ، غصه داره شادی داره

 

اگه نترسیدی راه و بهت نشون میدم

اما بدون اگه توی حوض نمور نبودی

با رنج و غم آشنا نبودی

هیچوقت دنبال راز دریا هم نبودی

 

/ 0 نظر / 61 بازدید