خوشبختی

خوشبختی ما در سه جمله است

استفاد از امروز، امید به فردا، ‌تجربه از دیروز

ما با سه جمله دیگر زندگیمان را تباه می کنیم

حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا

                            

                                                       دکتر علی شریعتی

 

/ 0 نظر / 30 بازدید