با تو ماندن آرزو

 

ای نگاهت رونق فردای من

             در تومعنا می شود دنیای من

                          ای کلامت بهترین اثبات عشق

                                            با توماندن آرزوی رویای من ...

*******عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم*******

ذهن ما باغچه است ، گل در آن باید کاشت

 ور نکاری گل ، علف هرز در آن می روید

زحمت کاشت یک گل سرخ ، کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است

بیا گل بکاریم تا مجال علف هرز فراهم نشود ...

 

 / 0 نظر / 49 بازدید