تنها!!

باز من تنهـایــــم!!!


سفـــره ام بــی مهمـــــــان

جـای مــی خــــون جگــــــر مـــی نــوشــــــم

شمـــع هـم چـــــون دل مــن دل تنــــــــگ اسـت،

ســو ســو میــــزند و بـــار سفــــر مـی بنــدد.

جــوهـــر از جســـم قلـــــم بیـــــزار اسـت،

دفتــــرم در فـــریـــــاد،

واژه هــــا ســــرگــــــــردان،

در پـــــی راه گــــریـــــز،

از علفــــزار افـــــکار مـــن انـــد...

شعــــر هـــــم ســــــوژهء کمــــــیاب شـــده...

سایــــه هـــم در پـــی دیـــــــوار قـــــــرون

از پـــی مــــرغٍ رویــــــایـــی خـویـــــش،

قــد، قـــــدک دور شـــــده ،

تـــا بــه ققنـــــوس بــرســــــــد.

مــــن بــی سایـــــه و همسایـــه و تنهــــا شده ام

بــاز مــــن تنهــایــــــــم!!!

 

25_sunsets.jpg

/ 0 نظر / 15 بازدید