من و تو

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد        

  طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم

یادمان باشد اگر این دلمان بی کس شد     

  طلب مهر ز هر چشم خماری نکنیم

یادمان باشد که دگر لیلی و مجنونی نیست

 به چه قیمت دلمان بهر کسی چاک کنیم

یادمان باشد که در این بهر دو رنگی و ریا  

 دگر حتی طلب آب ز دریا نکنیم

یادمان باشد اگر از پس هر شب روزیست  

  دگر آن روز پی قلب سیاهی نرویم

یادمان باشد اگر شمعی و پروانه به یکجا دیدیم 

طلب سوختن بال و پر کس نکنیم

 ولی آخر تو بگو با دل عاشق چه کنم؟     

یاد من هست طلب عشق ز هر کس نکنم

گو تو آخر که نه انصاف و نه عدل است و نه داد  

دل دیوانه من بهر که افتاده به خاک

این همه گفتم و گفتم که رسم آخر کار     

 به تو ای عشق تو ای یار به تو ای بهر نیاز

یاد من هست که د یگر دل من تنها نیست      

یاد من هست که دیگر دل تو مال من است

یاد من هست که باشم همه عمر بهر تو پاک 

 یاد تو باشم و هر دم بکنم راز و نیاز

یاد تو باشد از این پس من و تو ما شده ایم   

هر دو عاشق دو پرستو دو مسافر شده ایم

 

/ 0 نظر / 14 بازدید