انتظــــــــــــــار تلخترین لحظه زندگی...

چشمای منتظر به پیچ جاده

دلهره  های دل پاک و ساده

پنجره ی بازوغروب پاییز

نم نم بارون توخیابون خیس

یادتوهرتنگ غروب تو قلب من می کوبه

سهم من از باتو بودن غم تلخ غروبه

غروب همیشه برای من نشونی از توبوده

برام یک یادگاریه

جزءاون چیزی نمونده

تو ذهن کوچه های آشنایی

پرشده از پاییزتن طلایی

تونیستی و وجودمو گرفته

شاخه  خشک پیچک تنهایی

یادتوهرتنگ غروب تو قلب من می کوبه

سهم من از باتو بودن غم تلخ غروبه

غروب همیشه برای من نشونی از توبوده

برام یک یادگاریه

جز اون چیزی نمونده

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comچشــم هایم را به آسـمانی که خدایت در آن استتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com دوخته ام ودستهای خسته ام راسوی او‏درازکرده ام تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comو از تـــو می خواهــم کــــــه بیــایــیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

 تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comو مــرا از عـطر نفســـ ــ ـــهایت لــبریـز کنیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com بیایـی و مرا به ‏سرزمین آب های نقـــره ای ،تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com بــه ســـــرزمیــن آرزوها بــبــریتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com و امشــب باز به گذشتـــه میـــــــــنگرمتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com آنجا ‏که در اوج نا امـیدی سر راهـــم قرار گرفتیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com و با نگاهت قلب یـــــخ بسته ام را گرما بخشیدیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com و ‏امــشــب چــون گذشــــتهتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com تمـــام حرفهــایم بــرای توســت آه...تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comپـــــــس کـــی مـی آیـــیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com چشمهای خستـه ام ‏انتظار آمدنت را می کشند؟تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com


/ 0 نظر / 38 بازدید