آن زمان که عاشـــــــق می شـــــوی

   و می دانــی که عشــــقی هســت

   و باور داری کســـی که تو را دوســــت دارد

  و در آن شــــبهای ســرد و یخبــندان با تو می مــاند..

 در آن لحــظات می فهمی دوست داشــتن چــقدر زیباســـت

و آن زمــان که کســـی در فراســـوی خیال تو نیســــت

    و تو تنهای تنها در جاده های برهـوت زندگی می کنی

 قــــــــ ــــ ــــدم مــــی زنــــــی

  تنـــها اوســـت کــه بــه تـــو

 آرامــــش خیــال می دهـد..../ 0 نظر / 13 بازدید