سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام سحــــــــــــــــــــــــــــــر

سلامایکهنهعشقمنکهیادتوچهپابرجاست

 

سلامبررویماهتوعزیزدلسلامازماست

 

تویهرویایکوتاهیدعایهرسحرگاهی

 

شدمخوابعشقتچونمرااینگونهمیخواهی

 

شدمخوابعشقتچونمرااینگونهمیخواهی

 


منآنخاموشخاموشمکهباشادینمیجوشم

 

ندارمهیچگناهیجزکهازتوچشمنمیپوشم

 

توغمدرشکلآوازیشکوهاوجپروازی

 

نداریهیچگناهیجزکهبرمندلنمیبازی

 

نداریهیچگناهیجزکهبرمندلنمیبازی

 


مرادیوانهمیخواهیزخودبیگانهمیخواهی

 

مرادلباختهچونمجنونزمنافسانهمیخواهی

 

شدمبیگانهباهستیزخودبیخودترازمستی

 

نگاهمکننگاهمکنشدمهرآنچهمیخواستی

 

سلامایکهنهعشقمنکهیادتوچهپابرجاست

 

سلامبررویماهتوعزیزدلسلاماز

/ 0 نظر / 29 بازدید